Logopedian opiskelu Turussa

Logopedia on poikkitieteellinen tieteenala, joka tutkii puheen, kielen, kommunikaation ja nielemisen normaalia ja poikkeavaa kehitystä, niiden häiriöitä ja näiden häiriöiden kuntoutusta. Logopedeista valmistuu puheterapeutteja, jotka toimivat monipuolisesti lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttajina sekä julkisen terveydenhuollon saralla, yksityisyrittäjinä, että yksityisen sektorin yrityksissä. Logopedian pääaineesta valmistuu humanististen tieteiden kandidaatteja ja filosofian maistereita. Maisterintutkinnon suoritettuaan logopedi hakee Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä eli puheterapeuttina.

Logopedian oppiaine aloitti Turun yliopistossa 2005 ja kuuluu yhteiskuntatieteelliseen tiedekunnan psykologian ja logopedian laitokseen. Syksyllä 2014 logopedian sisäänotto nousi 28 uuteen opiskelijaan vastatakseen kasvavaan puheterapeuttien tarpeeseen. Turussa tehdään myös monipuolista tutkimusta logopedian alalla, josta voit lukea lisää osoitteessa https://www.utu.fi/fi/yliopisto/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/logopedia/tutkimus

Logopedian pääaineopinnot koostuvat monipuolisesti teoriaopinnoista, metodiopinnoista, kliinisestä opetuksesta ja harjoitteluista. Opintoihin kuuluu pääaineen opetuksen lisäksi myös lääketieteen, fonetiikan ja psykologian sivuaineopintoja, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteisiä opintoja, sekä jonkin verran myös vapaavalinnaisia kursseja. Lisää kursseista voit lukea Turun yliopisto opinto-oppaasta osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi/fi/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/psykologian-ja-logopedian-laitos/14002/13403

Putex ry toimii Turussa logopedian opiskelijoiden edunvalvojana opintoihin liittyen. Hallitukseen nimetään koulutuspoliittinen vastaava, kopo, jonka tehtävänä on osallistua logopedian henkilökunnan kokouksiin opiskelijaedustajana ja välittää opiskelijoiden antamaa palautetta opetushenkilökunnalle. Kaiken opiskeluun liittyvän palautteen voi jättää Putex-huoneessa sijaitsevaan kopo – kirjekuoreen tai lähettää kopolle osoitteeseen kopo (at) putex.fi. Henkilökunta järjestää myös lukukausittain yhteisen palautekeskustelutilaisuuden, johon jokainen opiskelija on tervetullut osallistumaan. Kopo useimmiten kerää opiskelijoilta yhteisen palautteen menneen lukukauden opinnoista ennen palautetilaisuutta.